07/10/2004 > 07/11/2004
 
François
Calvat
(F)
Gilbert
Decock
(B)
Thomas
Schönauer
(D)